Industrial Minerals

 

 Back to Mining Investor's Site

 

Last Edition: February 16, 2014

English

Български


News

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAIA EXPERT Ltd. - International Corporate Finance Adviser to the Mining Industry

 

Zeolite deposit in Eastern Australia is looking for buyer ... more

Gold's tails from ancient Track's deposit in Bulgaria are looking for investors ... more

An original technology for cements which don't change their volume with application to building construction's repaired after earthquakes is looking for investors ... more

 

Alunite

Empirical Formula:

KAl3[SO4]2(OH)6

Chemical Formula:

KAl3[SO4]2(OH)6

The majority of the data about Alunite are prepared by D.Sc. Angel KUNOVOutcrop of Alunite Quartzite

Fragment of Alunite Quartzite

Fragment of Alunite Vein

 Map of Occurrence of the Alunite bearing Secondary Quartzites in Bulgaria
Fig 1. Map of Occurrence of the Alunite bearing Secondary Quartzites in Bulgaria

There are more than 30 secondary quartzites deposits discovered in Bulgaria (see the map above). More common are the next faciesis: monoquartize, alunite (alunite-kaolinite), sericite, diaspore and more rare pyrophyillite, andalusite, corundum, dumortierite, topaz etc.

 

Crystallography

 

Axial Ratios:

a:c = 1:2.49354

Cell Dimensions:

a = 6.97, c = 17.38, Z = 4; V = 731.22 Den(Calc) = 3.76

Crystal System:

Trigonal Space Group: R 3m, R 3m

X Ray Diffraction:

By Intensity(I/Io): 2.89 (1), 2.99 (1), 2.293 (0.8)

 

Optical Properties

 

Optical Data:

Uniaxial (+), w = 1.572, e = 1.592, bire = 0.0200

 

Main mineralogical and physical properties

 

Cleavage:

[0001] Good

Color:

White, Gray, Yellowish gray, Reddish gray, Yellowish white

Density:

2.59 - 2.9, Average = 2.74

Fracture:

Uneven - Flat surfaces (not cleavage) fractured in an uneven pattern

Habits:

Massive - Granular - Common texture observed in granite and other igneous rock., Earthy - Dull, clay-like texture with no visible crystalline affinities, (e.g. howlite)., Fibrous - Crystals made up of fibers

Hardness:

3½ - 4 - Copper Penny - Fluorite

Luminescence:

None

Luster:

Vitreous - Pearly

Streak:

White

 

Chemical properties

 

Table 1. Chemical composition of the secondary quartzites from Bulgaria (wt.%)
Таблица 1. Химичен състав на вторични кварцити в тегл.%

Oxides

1

2

3

4

5

6

7

8

SiO2

51.33

56.29

56.20

93.56

69.97

69.65

65.28

99.30

TiO2

0.81

0.70

1.07

0.97

0.72

0.83

0.26

0.26

Al2O3

20.24

16.54

17.86

2.31

14.53

11.24

12.47

0.30

Fe2O3

-

-

-

0.63

6.08

3.38

0.43

0.11

FeO

-

-

-

0.13

-

-

-

-

MnO

-

-

0.02

0.02

-

-

-

-

MgO

0.06

-

0.27

0.24

-

0.60

0.03

-

CaO

0.73

1.11

1.08

0.78

0.25

0.20

0.12

-

Na2O

2.34

1.95

1.90

0.04

0.09

1.11

0.52

-

K2O

1.70

1.92

0.96

0.13

0.34

0.79

3.30

-

P2O5

0.41

0.32

0.40

0.18

0.19

0.13

0.10

-

H2O-

0.54

0.38

1.14

0.23

-

-

0.11

-

H2O+

7.13

5.15

5.49

1.43

-

-

4.10

-

SO3

14.17

7.88

8.89

-

-

-

13.00

-

FeS2

0.84

7.36

4.94

-

-

-

-

-

LOI

Sum

-

100.30

-

99.60

-

99.62

-

100.65

7.22

99.39

11.78

99.71

-

99.72

-

99.97

  1 - alunite-kaolinite quartzite; 2 - dickite-kaolinite quartzite; 3 - alunite-kaolinite quartzite; 4 - monoquartzite; 5 - kaolinite-diaspore-pyrophyllite quartzite; 6 - alunite quartzite;
7 -
alunite quartzite; 8 - monoquartzite

  Table 1. Chemical composition of the secondary quartzites from Bulgaria (wt.%) (Continuation)
Таблица 1. Химичен състав на вторични кварцити в тегл.% (Продължение)

Oxides

9

10

11

12

13

SiO2

39.07

95.92

47.69

46.22

97.79

TiO2

0.39

0.78

0.73

0.61

0.30

Al2O3

22.62

0.76

18.84

18.40

0.51

Fe2O3

1.31

1.07

0.56

5.19

0.05

FeO

0.67

0.41

-

0.14

0.18

MnO

-

-

-

-

-

MgO

0.13

-

-

0.16

-

CaO

0.52

0.29

1.52

0.53

0.15

Na2O

0.57

0.06

0.55

0.65

0.10

K2O

5.95

0.05

3.60

3.15

0.05

P2O5

0.83

-

1.39

0.93

0.02

H2O-

0.82

0.09

0.11

0.75

0.09

H2O+

0.16

0.39

6.50

9.80

0.68

SO3

19.14

-

18.30

13.50

0.03

Sum

100.18

99.76

99.79

100.03

99.95

9 - alunite quartzite; 10 - monoquartzite; 11 - alunite quartzite; 12 - alunite quartzite;
13 - monoquartzite

 

Links to other databases for Alunite:
1 -
Am. Min. Crystal Structure DB 2 - Applied Mineralogy 3 - Athena 4 - Crocoite.com Mineral Locations 5 - EUROmin Project 6 - Google Images 7 - MinDAT 8 -MinMax(Deutsch) 9 - MinMax(English) 10 - Minerals of Wisconsin 11 - Philatelic Mineralogy 12 - WWW-MINCRYST 13 - École des Mines de Paris

Back to Alunite


Zeolites

Empirical Formula:

 

Chemical Formula:

 

 

 

Crystallography

 

Axial Ratios:

a:c = 1:

Cell Dimensions:

 

Crystal System:

 

X Ray Diffraction:

 

 

Optical Properties

 

 

 

Main mineralogical and physical properties

 

 

 

Chemical properties

 

 

 

Links to other databases for Zeolites:

Back to Alunite


Consultancy and Services for the Mining Investors during the process of:

  • Prospecting's License obtaining by  the Governmental Authorities;

you will receive by the
GAIA EXPERT Ltd.

Concession's Consultant Management of Risk and Uncertainty for Investment Consultant
Corporate Finance Adviser to the Mining Industry

Unique Certified Appraiser of Raw Materials, Mineral Resources and Waters at the European Community in BULGARIA

Phone:/Fax:
(+359 34) 950 031;
Mobile:
(+359 877) 219 580
;
E-mail: ge@gaia-expert.com
Web site:
www.gaia-expert.com

 

 

 

Новини

НЕРУДНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

GAIA EXPERT Ltd. - International Corporate Finance Adviser to the Mining Industry

 

Находище на зеолити в Източна Австралия търси купувач... повече

Отвал от находище на злато, разработвано от траките търси инвеститор ... повече

Оригинална технология за рецептура на циментни смеси, неизменящи обема си след затвърдяване, идеална за ремонт на строителни конструкции след земетресения, търси инвеститор ... повече

 

Алунит
KAl3[SO4]2(OH)6

    В България са открити повече от 30 находища и рудопроявления на вторични кварцити (Фиг. 1). Най-разпространени са следните фациеси: монокварцов, алунитов (алунит-каолинитов), серицитов, диаспоров. По-рядко се срещат: пирофилитов, андалузитов, корундов, дюмортиеритов, топазов и др.

 

Основни минераложки характеристики

 

Основната част от данните за алунита са подготвени от дгн Ангел КУНОВ

Alunite with pinacoidal habit

Alunite with Pseudooctahedral Habit

 

Алунитът е минерал от алунитовата група на клас сулфати. Съставен е от 11,37% K2O, 36,92% Al2O3, 38,66% SO3 и 13,05% H2O. Натроалунитът е NaAl3[SO4]2(OH)6. Името му произлиза от латинското наименование на стипците (alumen). Използването на минерала и съдържащите го скали датира от дълбока древност. Известна е употребата на стипци (сред които вероятно и алунитови) в древния бит като кръвоспиращи средства, а по-късно - в текстилната и кожарската индустрия. До 30те години на 20 век алунитите и алунитовите скали са приемани главно като суровина за производство на стипци и отчасти за получаване на алуминиев и калиев сулфат. След това те се разглеждат като комплексна суровина за получаване на различни продукти (за повече данни виж в по-рано изпратения текст). Минералът е бял, сивобял, розов, жълтеникав, червенокафяв в зависимост от примесите. Твърдост - 3½ - 4 и относително тегло 2,82. Оптично едноосен положителен с отрицателно удължение. Притежава отчетлива цепителност. Дитригонално-пирамидален. Среща се главно като плочести (пинакоидален хабитус) и по-рядко като дребни псевдокубични (ромбоедричен хабитус) кристалчета.  Диференциално-термичните криви показват ендотермични ефекти при 480-550оС и 800-900оС и екзотермичен - около 760оС. Минералът е неразтворим във вода и трудноразтворим в солна и азотна киселина. Разтваря се в концентрирана сярна киселина. Алунит е синтезиран в широки температурни граници (от 22оС до 500оС) при съответстваща концентрация на алуминия и определящ фактор рН от 0,8 до 5,3, т.е. от ултракисели до кисели условия. Най-подходящи за неговото образуване са температури 200-300оС. Алунитът се образува при солфатарни процеси, при хидротермално-метасоматична дейност и в супергенни условия.

 

 

 

 

Химични свойства

 

Минераложка и химична характеристика на вторични кварцити
от някои находища

 

ПИЩЕНЕ, Софийско

Вторичните кварцити са алунитови (алунит-каолинитови) и са съставени от кварц (до 60%), алунит (до 60%), каолинит (до 20%), илит (до 15%), пирофилит (3-4%), пирит (до 30%) и само в един случай е установен диаспор (3-4%). Достигат до дълбочина 100 m. Химичният състав на валови проби от алунитови кварцити е показан в Таблица 1.

КЛИСУРА, Софийско

Вторичните кварцити са алунит-каолинитов (кварц - до 50%; алунит - до 50%; каолинит - до 15%; ± дикит, рутил, пирит, ± топаз, ± хидрослюда), каолинит-дикитов (кварц, каолинит, дикит), дикит-каолинитов (кварц - 39-48%; дикит - 24-27%; каолинит - 18-22%; алунит - 3-4%; ± анхидрит), пирофилит-диаспоров (кварц - 24%; пирофилит - 15%; диаспор - 7%; дикит - 9%; каолинит - 6%; анхидрит - 25%, гипс - 5%) и монокварцов (90% кварц, ± каолинит, ± диаспор и др.) фациес.

СТОМАНОВО, Девинско

Това е единственото в България находище на вторични кварцити, развити по игнимбрити с риодацитов състав. Представени са монокварцов (кварц до 100%, ± самородна сяра, ± кристобалит, ± тридимит, ± халцедон) и алунитов фациес (кварц - до 60%, алунит - до 40%, хематит - 1.3%, в отделни случаи диаспор, барит).

СЪРНИЦА, БУКОВО, СУСАМ, СВЕТЛИНА (СПАХИЕВСКО РУДНО ПОЛЕ), Хасковско

Описани са алунитови и каолинит-алунитови (кварц до 50%, опал до 50%, силно вариращи съдържания на алунит до 65%, каолинит и дикит до 20%, ± диаспор) дикит-каолинитови (кварц до 60%, каолинит и/или дикит до 30-40%), серицитови (кварц до 60%, серицит до 40%), диаспор-пирофилитови, диаспорови кварцити (кварц до 60-70%, диаспор до 50-60%, малко каолинит) и монокварцити (кварц до 95%).

Допълнителни сведения: За доказване на запаси от алунитова суровина са проведени канавни и сондажни работи на следните обекти: Стоманово (Девинско), Сърница и Сусам (Хасковско).

СТОМАНОВО
През 1974 г. са прокарани 5 бр. сондажи с дълбочина до 100
m. (средна дълбочина 79,50 m). Изчислените от проучвателите некондиционни запаси са 4300 хил.т. в категория С2. Като са използвани някои данни от проучването научен колектив изчислява прогнозни запаси при: минимална средна мощност на алунитовите кварцити 20 m, средно съдържание на алунит - 31%, относително тегло 2,72. Прогнозни запаси от около 19000  хил.т. Ако средната мощност на алунитовите скали (за което има предпоставки) се увеличи, то при 50m прогнозните запаси ще се увеличат до около 45000 хил.т. В няколко проби от хематитизирани алунитови скали е установено злато до 1 g/t.

СЪРНИЦА
През 1975-77 г. е извършено проучване за алунитова суровина с канави и сондажи, като продължение на започналото през 1971-72 г. сондиране (3 бр. сондажи). Общо са прокарани 88 бр. сондажи. Средната дълбочина на сондажите е около 45 m. По данните от 1972 г. са изчислени извънбалансови запаси от 5088 хил.т. Изчислените запаси през 1977 г. са (отн. тегло 2,52): - съгласно кондиции в категория С1 (полезна мощност на алунитови скали 26 m, средно съдържание на алунит 26%) запасите са 1930 хил.т. В  категория С2 запасите са 979 хил.т (средно съдържание на алунит 26%). - без кондиции в категория С1 (полезна мощност на алунитовите скали 31 m, средно съдържание на алунит 23%) запасите са 2271 хил.т. В  категория С2 запасите са 1076 хил.т (средно съдържание на алунит 23%). Научен колектив въз основа на данни от проучването и собствени такива изчислява запаси от алунитова суровина 17690 хил.т (при средна мощност 47 m, съдържание на алунит 31,5%), 7780 хил.т (при средна мощност 3 m, съдържание на алунит 21%) и 321 хил.т (при средна мощност 9 m, съдържание на алунит 3%) или общо прогнозни запасиот алунитова суровина 25400 хил. т (средно съдържание на алунит в интервала 20-30%). В 111 бр. проби са установени съдържания на злато от 0,01 до 0,5 g/t (в 21 проби е > 0,1 g/t). По други данни злато е установено в 24 бр. проби (в три от тях то е от 0,363 до 3,620 g/t).

СУСАМ
През 1991 г. са прокарани 3 бр. канави и 8 бр. сондажи (общо 330 m, най-голяма дълбочина 51m. Изчислени са запаси от алунитова суровина 160 хил. т (средно съдържание на алунит 16%, като съдържанията варират между 15-40%). Извършените изследвания и разчети показват, че от алунитовите кварцити и опалити на находище Сусам може да се получи концентрат със съдържание над 55% алунит. 

В началото на "Алунит"


ДЕКОРАТИВНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ СКАЛИ
(Всички данни по-долу са по Д-р инж.-геолог Благой Борисов ПЕТРОВ)
(DECORATIVE FACING ROCKS of BULGARIA)
(All data shown bellow are after Dr Blagoy Borisov PETROV)

Decorative Facing Rocks Map BULGARIA
Карта на находищата и перспективните участъци на естествени
декоративно-облицовъчни скали в България
(Map of  Deposits and High Perspective Areas of Decorative Facing Rocks in BULGARIA)


МАГМЕНИ

СЕДИМЕНТНИ

МЕТАМОРФНИ

 

МАГМЕНИ

ГРАНИТИ И ГРАНОДИОРИТИ

НАХОДИЩЕ "ГАЙТАНИНОВО"

Намира се на 16 км южно от гр. Гоце Делчев.
В “Баланса на запасите” се водят ресурси (331) в размер на 940 хил.м3 с рандеман на блокове 40%. Установен е един декоративен тип, представен от светлосиви със слаб розов оттенък гранити с добра декоративност. За превеждане на ресурсите в запаси е необходимо изготвяне на нови кондиции и технико икономическа оценка.

НАХОДИЩЕ "СЛИВОВО" - у-к "Божема"

Участък “Божема” се намира на 60 км югоизточно от гр. Ямбол и на 25 км югозападно от гр. Средец. Той е част от находище “Сливово” с ресурси (331) от 2 950 хил.м3 и рандеман 30%. Не са обосновани качествените показатели на находището. Участък “Божема” има утвърдени през 2001 год. запаси (111) от 260 х.м3 и (122) – 270 хил.м3, с рандеман 64%. При интерес може да се кандидатствува за концесия за добив.

НАХОДИЩЕ "ТВЪРДИЦА"

Намира се на 4 км северно от с. Сборище.
На находището се водят вероятни запаси (121) от 640 хил. м3 и ресурси (331) 640 хил. м3 и (332) – 340 хил. м3 с рандеман 20%. Находището е проучено, но не е кандидатствано за получаване на “търговско откритие” и концесия за добив. Гранитоидите са от един декоративен тип с пъстра розово до червена окраска с голяма наситеност. Имат много висока степен на декоративност. Няма достатъчно данни за обема на блоковете и якостните им показатели.

НАХОДИЩЕ "РОЗОВО"

Намира се на 40 км северозападно от гр. Стара Загора.
Находището е проучвано през 1991 год. Ресурсите (331) възлизат на 280 хил.м3 при рандеман 50% и средни по обем блокове. Гранитите (на отделни места преминаващи в гранодиорити) са светлосиви до розови с добра степен на декоративност. Извършените проучвателни работи са достатъчни за утвърждаване на запаси от находището. Необходимо е изработването на нови кондиции и допълнение към геоложкия доклад.

НАХОДИЩЕ "КНЯЖЕВО"

Намира се на 15 км югоизточно от гр. Елхово.
В “Баланса на запасите” на находището се водят ресурси (331) от 280 х.м3 с рандеман 50%. Блоковете са с голям обем (над 3 м3). Гранитите (с преход към гранодиоритите) са светло сиви с известна петнистост от по-тъмни минерали и се характеризират с добра степен на декоративност. Има изследвания на всички характерни показатели за физикомеханическите свойства на суровината. Необходима е актуализация на кондициите и нов доклад за утвърждаване на запасите.

КВАРЦОВИ МОНЦОНИТИ

НАХОДИЩЕ "ЧЕРНОМОРЕЦ" –участък "Външната чешма"

Намира се на 22 км югоизточно от гр. Бургас.
За участъка в “Баланса на запасите” се водят ресурси (331) в размер на 64 хил.м3. Липсва установен рандеман на блокове, но по аналогия със съседното находище “Кайряка” с. Черноморец. Участъка попада в една и съща геолого-структурна позиция и може да се приеме 30%. Декоративни особености също могат да се приемат по аналогия от находище “Кайряка”.  Необходимо е извършване на допълнително проучване за проверка на физико -механичните показатели и изграждане на опитна кариера за определяне на обема на блоковете и рандемана. След съставяне на кондиции може да се представи доклад за утвърждаване на запаси.

НАХОДИЩЕ "СЛИВАРОВО"

Намира се на 2 км от едноименното село.
Проучвано е, но няма утвърдени запаси. На баланс се водят ресурси (331) от 500 хил.м3 с рандеман 30%. Няма данни за физико-механичните показатели на монцонитите.

ГАБРО

НАХОДИЩЕ "ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" (участък "Средния баир")

Намира се 30 км югозападно от гр. Ямбол. Проведени са проучвателни работи през 1989 год. В “Баланса на запасите” се водят ресурси (331) в количество около 350 хил. м3. Установен е рандеман от 8%, но той е нереален поради това, че опитната кариера е прокарана в грусираната част на находището (достигаща на места до 40 м.). Сондажните работи показват много добри линейни рандемани. Блоковете имат валунен облик. Различават се два декоративни вида: ГТ1 – сивочерено до черно, със зеленикав оттенък, дребно до среднозърнесто габро и ГТ2 – сивочерно, средно до едрозърнесто габро. И двата типа са с добра степен на декоративност. Определени са и физико-механичните показатели. Необходимо е съставяне на нови кондиции и определяне на блоковия рандеман, като с допълнение към геоложкия доклад ресурсите да се приведат в запаси.

РИОЛИТИ

НАХОДИЩЕ "ЖРЕБИЧКО"

Намира се на 10 км северно от гр. Брацигово.
В “Баланса на запасите” се водят ресурси (331) в размер над 1000 хил.м
3 с рандеман 43% и средни по обем блокове. Различават се два декоративни типа: Жр1 – основен носител на суровината, представен от белезникаво розови риолити, с топъл нежен тон на основната маса, всред която се наблюдават порфирни минерали, с добра степен на декоративност. Жр2 – формира отделни тела с дебелина 2-3 м всред типа Жр1 и е представен от петнисто сиви риолити със средна степен на декоративност. Определени са физико-механическите параметри на суровината. За усвояване на находището е необходимо съставянето на кондиции и изготвяне на геоложкия доклад.

В началото на "Декоративно-Облицовъчни Скали"

СЕДИМЕНТНИ

ВАРОВИЦИ

НАХОДИЩЕ "КРАКРА"

Намира се на 50 км северозападно от гр. Варна.
В “Баланса на запасите” на МОСВ са заведени като ресурси (331) 370 хил. м3 и (332) – 210 хил. м3, декоративни варовици, с рандеман на блокове 30%. Установен е един декоративен тип – жълтобелезникав, с организмови фрагменти и слаба петниста окраска. Характеризира се с добра степен на декоративност. Необходими са допълнителен обем проучвателни работи (сондажи), съставяне на кондиции и геоложки доклад за привеждане на ресурсите в запаси.

НАХОДИЩЕ "ГРАНИТОВО"

Намира се 12 км северно от гр. Белоградчик.
Находището е детайлно проучено, но няма внесен доклад за утвърждаване на запаси. По оперативен отчет се водят ресурси (331) 3 200 хил. м3 декоративни варовици с рандеман 20%. Разграничени се два декоративни вида с добра степен на декоративност - (Гр1) – кремаво бели, шуплести, с незначително количество дребен биодетрит; (Гр2) – кремаво бели, плътни, с множество пре-кристализирали фрагменти. Необходимо е частично допроучване, главно с оглед на оценката на техноложките качества на варовиците, изготвяне на кондиции и утвърждаване на запасите.

НАХОДИЩЕ "БЪЛГАРЕВО"

Находището се намира в близост до нос Калиакра на 8 км югоизточно от гр. Каварна
Находището е добре проучено. На баланс се водят ресурси от (331) 240 хил. м3 и (332) 130 хил. м3 с рандеман на блокове 60%. Установен е един декоративен тип представен от сивобели до бели варовици с множество прекристализирали черупки от миди. За получаване на концесия за добив на находището е необходимо да се осъвременят (направят нови) кондиции и привеждането на ресурсите във запаси.

БРЕКЧОКОНГЛОМЕРАТИ И БРЕКЧИ

НАХОДИЩЕ "СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ"

Намира се 8 км южно от гр. Враца.
В баланса на запасите се водят в категория ресурси (331) – 53 хил.м3 с рандеман 30% и малки по обем блокове. Различава се един декоративен тип представляващ брекчоконгломерати с пъстър цвят, изграден от варовикови и доломитеви късове, светлосиви до сиви и червеникави, свързани с карбонатна спойка. За получаване на концесия за добив за находището са необходими минимален обем проучвателни работи и изграждане на опитна кариера, с които да се изяснят техноложките качества на материала, след което да се осъвременят кондициите и категори-зирането на ресурсите в запаси.

НАХОДИЩЕ "МОСТОВО - 2"

Намира се на около 30 км южно от гр. Асеновград.
С проведените проучвателни работи и опитна кариера на находището са заведени ресурси (331) от 561 хил. м3, с рандеман 25% и средни по обем блокове. Установен е един декоративен тип, представен от брекча със средни по големина късове (над 3 см.) от сивобели до сиви мрамори, споени с червенокафява карбонатна спойка. За въвеждане на находището в експлоатация е необходимо изчисляване на нови кондиции и внасяне на доклад за утвърждаване на запасите.

НАХОДИЩЕ "ПРАВОСЛАВ"

Намира се на около 20 км от гр. Чирпан
Находището се експлоатира от 1978 год. и проучените първоначални запаси са изчерпани. В “Баланса на запасите” се водят ресурси (331) от 12 хил. м3 с рандеман 28%. Рандемана на добиваните блокове е достигал до 40%. Разграничени са три декоративни типа брекчи: Пб1-изградени от бели, сивобели до бледорозови мраморни късове, с карбонатна розова спойка, пресечини с калцитни прожилки. Размера на късовете варира от 0.5 до 15 см.; Пб2 е представен от късове на сивобял мрамор (с размери 4-5 см.) и средни по големина късове (7-8 см.) от пъстри гнайси, споени с глинесто-карбонатна спойка, Пб3 представен от късове от гнайси и гнайсошисти. И трите декоративни типа са с висока степен на декоративност (47 бала) и са едни от най-красивите декоративни скали в България.Необходимо е провеждане на комплекс геологопроучвателни работи за разширяване площта на находището и доказване на нови количества запаси.

ПЯСЪЧНИЦИ

НАХОДИЩЕ "НОЕВЦИ"

Намира се на 18 км североизточно от гр. Перник.
На находището се водят ресурси (331) от 2 560 хил. м3 тънкослоести пясъчници за плочи и разнокаменни изделия (павета). Установен е един декоративен тип с червен цвят и висока декоративност. За въвеждането на находището в експлоатация е необходимо съставяне на нови кондиции и привеждането на ресурсите в категория запаси.

ТУФИ

НАХОДИЩА "МОМЧИЛГРАД" И "КОВИЛ"

Намират се съответно на 10 и 12 км юг-югоизточно от гр. Момчилград.
Проучени са детайлно и са съставени геоложки доклади. В баланса се водят ресурси (331) от 2 990 хил.м3 с рандеман 25% за находище “Момчилград” и 3 310 хил. м3 с рандеман 50% за находище “Ковил”. Установени са три декоративни типа: МГТ1 - дребно до финнокристалични сивобели, масивни с малко карбонатни фрагменти; МГТ2 – едро до грубокристалокластични сиво бели до кремави с голямо количество карбонатни фрагменти; КТ1-2 – средно и едрокластични сивобели (подтип КТ1) и грубокристалични зелени (подтип КТ2), на отделни места слабо кавернозни. Характеризират се с добра (МГТ1 и КТ1-2) и средна (МГТ2) степен на декоративност. Находищата следва да се проучат, като се наберат данни за обема на блоковете и якостните им качества, да се съставят нови кондиции и изготви доклад за утвърждаване на запаси.

В началото на "Декоративно-Облицовъчни Скали"

МЕТАМОРФНИ

МРАМОРИ

НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ"

Намира се в землището на община Струмяни, на 10 км от главния път София-Кулата.
Интерес представляват четири участъка: Мурата-запад със запаси (111) от 10 430 х.м3 и ресурси (332) - 470 х.м3 с рандеман 24%; Мурата-изток със запаси (111) от 10 420 хил.м3 с рандеман 35%; Мурата - север със запаси (111) от 24 350 хил.м3 с рандеман 35% и Илинденци – централен със ресурси (331) от 36 700 хил.м3 с рандеман 18.5%. Установени са пет декоративни типа: И1-2 – снежнобели, с мусковитови люспи, дребно до средно кристалинни (И1) или с бистри калцитни зърна, среднокристалинни (И2); И3-4 – светлосиви до сиви (И3) и тъмно сиви (И4), слабо петнисти, средно до едрокристалинни; И5 – ивичести с редуване на светлосиви и бели ивици. Декоративност: висока (И1-2) и добра (И3-4 и И5). Обем на блоковете: малки за типове И1-2 и И5 и средни за И3-4 и И5. Запасите на трите участъка на Мурата могат да бъдат въведени веднага в експлоатация, а ресурсите от участък Илинденци – централен следва да бъде допроучен с малък обем сондажни работи и доразширяване на развитата проучвателно-опитна кариера и изчисление на запасите по нови кондиции.

НАХОДИЩЕ "ЛОВЧА-2"

Намира се на 12 км южно от гр. Гоце Делчев, на 1 км южно от едноименното село. Оперативно се водят на отчет ресурси (331) 1 080 хил. м3, с рандеман на блокове - 25% и малки по обем блокове. Имат висока степен на декоративност (за сувенирни цели). Запасите могат да бъдат въведени в експлоатация след съставяне на кондиции и изготвяне на геоложки доклад с изчисляване на запасите.

НАХОДИЩЕ "АРДИНО" (у-к "Бели брези")

Намира се на 3 км северозападно от гр. Ардино, в местността “Белите брези”.
Установени са запаси (111) в размер на 230 хил.м3 с рандеман 25%. Разграничават се два декоративни типа: А1 – бели, по-рядки снежнобели със слаб розов оттенък и много висока степен на декоративност и А2 – сиво бели, едро до грубо кристалинни, с единични кварцови зърна и добра степен на декоративност. Обем на блоковете – малки. Находището може да се въведе веднага в експлоатация.

НАХОДИЩЕ "ЧЕПЕЛАРЕ"

Находището се намира на около 4 км североизточно от гр. Чепеларе.
Определени са ресурси (331) от 600 хил.м3 при рандеман 21%. От находището са добити около 40 000 м3. В момента кариерата не работи. Мраморите са от един декоративен тип (Ч1) – сиво бели, едро до грубо кристалинни, с кафяво оцветена жилка (от 1 мм до 4.5 см.). Добра степен на декоративност. Обем на блоковете – средна. За въвеждане находището в експлоатация е необходимо осъвременяване на кондициите и преизчисляване на запасите.

НАХОДИЩЕ "ЧЕРЕШАКА"

Намира се на 3 км южно от гр. Ивайловград.
Утвърдени са ресурси (331) от 480 хил. м3 с рандеман 20%. Установен е един декоративен тип (Чш1), представен от сивобели мрамори, средно до едрозърнести и средна до добра декоративност. Обем на блоковете – малки. Необходими са допълнителни сондажни работи за установяване на физико-механичните показатели и изграждане на опитна кариера за определяне на блоковостта.

НАХОДИЩЕ "ЖЕЛЕЗИНО-КОРУДЕРЕ" (ЛЕНСКО-ПЕЛЕВУН)

Намира се на 35 км източно от гр. Крумовград.
На находището се водят запаси (111) в размер на 3 780 хил. м3 с рандеман 25%. Има експлоатационна кариера, която в момента не работи. Установени са три декоративни типа: (Ж1)- бял, по рядко сивобели до кремави, масивни, финнокристални, с добра степен на декоративност; (Ж2) – бели и сивобели, средно до едрокристалинни, с гнезда от амфиболити и с много висока степен на декоративност; (Ж3) –кремави, средно до едро кристалинни и средна степен на декоративност; Обем на блоковете – средни (за Ж1 и Ж2) и малки – за Ж3. Кариерата е компрометирана от лошо проведен добив и се нуждае от нормализиране. Следва да се актуализират кондициите и внесе записка в МОСВ за привеждане на ресурсите в запаси.


ГНАЙСО
ШИСТИ (ТИКЛИ)

НАХОДИЩЕ "КОБИЛЯНЕ"

В района на с. Кобиляне е установено все още недоуточнено по параметри находище на гнайсошисти. Частни фирми са проучили част от находището и осъществяват частичен добив на тикли. Съществуват свободни полета, на които могат да се проведат специализирани търсещи работи, сондажи и опитни кариери, като са направи “геоложко откритие” и придобие права за добив. Визуално тиклите са жълтобелезникави и имат много висока декоративност. Проявления на гнайсошисти са установени в Западни Родопи в района на с. Сатовча, с. Плетена, с. Вълкосел, в Централни Родопи – с. Широка Лъка. Детайлизирането на тези проявления може да се извърши със специализирани търсещи работи с локализиране на перспективни площи и провеждане на комплекс от геологопроучвателни работи за доказване на запаси.

В началото на "Декоративно-Облицовъчни Скали"


Back to top

Консултации и обслужване на инвеститорите при техните инициативи в находища на скално-облицовъчни материали при:

  • получаване на лиценз за проучване;

ще получите от
ГЕЯ ЕКСПЕРТ ЕООД

Консултант по
Концесии, Оценка на риска за
Инвестициите и
Управление на Корпоративните Финанси в Минно-добивната индустрия

Единствен Сертифициран Одитор на находища на Минерални Суровини и Природни Ресурси към Европейския Съюз в БЪЛГАРИЯ

тел.:/факс: 994 48 11;
GloBul: 0897 246 559;
E-mail: office@gaia-expert.com
Web site:
www.gaia-expert.com

 

 Web Design: © 2004-20014 GAIA EXPERT Research & Consulting Group FRANCE-CANADA All Rights Reserved.